Tiến Độ Thanh Toán

Đợt

Tỷ lệ

Thời hạn chuyển giao

1

35%

Ngay khi ký hợp đồng

2

20%

3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

3

20%

5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

4

10%

6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

5

10%

8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

6

5%

12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng


Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ thời điểm chuyển giao đợt 1 đến thời điểm các bên thực hiện xong hợp đồng.
Comments