Dự án Flitch


Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - FLITCH

1. Tên dự án: Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên  -  Forests for Livelihood  Improvement in The Central Highlands (FLITCH)

2. Phạm vi: Dự án được thực hiện tại 60 xã thuộc 22 huyện của 6 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên.

Danh sách các huyện/xã được lựa chọn tham gia vào dự án


     TỈnh                  Huyện                    Xã

Kon Tum           Tu Mơ Rông           1. Ngọc Yêu

                                                        2. Ngọc Lây

                            Kon Plông         3. Măng  Cành                                                                                                                                                              

                                                        4. Đăk Long

                            Đăk  GLei          5. Đăk Choong

                                                        6. Xốp

                            Đắk Hà              7. Dăk Pxi

                                                        8. Dăk Hring

                                                        9. Ngọc Reo

                                                        10. Dak Uy

Gia Lai               Kon Chro           1. Cho Glong

                                                        2. Ia Ma

                                                        3. Yang Nam

                            Ia Pa                   4. Ia  KĐăm

                                                        5. Ia Tul

                            Krong Pa           6. Ia Rsai

                                                        7. Chư Đrăng

                                                        8. Chư Căm

                            Kbang                9. Kroong

                                                        10. Lơ Ku

Đăk Lăk            KrongBong       1. Cư D răm

                                                        2. Cư Pui

                                                        3. Yang Mao

                            M’Drăk               4. Ea Trang

                                                        5. Cư Prao

                            Lăk                     6. Krông Nô

                                                        7. Dak Nuê

                                                        8. Dak Phơi

                            Ea Kar                9. Cư Bông

                                                        10. Ea Sô

Đăk  Nông         Dăk Glong         1. Dak Rmang

                                                        2. Dak Plao

                                                        3. Dak Ha

                            Dăk Rlấp           4. Quảng Trực

                                                        5. Dak R tih

                                                        6. Dak Buk So

                            Cư Jut                7.  Dăk Đrông

                                                        8. Ea Pô

                            Krong Nô           9. Nậm Nung

                                                        10. Dăk Đ rồ

Lâm Đồng         Lạc dương        1. Dưng K nớ

                                                        2. Đạ Chais

                                                        3. Đạ Sar

                            Đam Rông        4. Đạ Tông

                                                        5. Đạ M Rông

                                                        6. Lieng S Ron

                                                        7. Ro Men

                            Di Linh               8. Gia Bắc

                                                        9. Bảo Thuận

                                                        10.. Đ  inh Trang Thượng

Phú Yên             Sơn Hoà            1. Ea Chà Rang

                                                        2. Phước Tân

                                                        3. Cà Lúi

                                                        4. Krông Pa

                                                        5. Sơn Hội

                            Đồng Xuân                6. Phú Mỡ

                                                        7. Xuân Quang1

                            Sông Hinh         8. Ea Bar

                                                        9. Ea Bá

                                                        10. Ea Lâm

3. Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn thuộc quỹ TFF (Hà lan, Phần Lan, Thụy Điển và Thụy Sỹ).

4. Các mốc thời gian chính:

Ngày phê duyệt báo cáo Tiền khả thi: 07/6/2006

Ngày phê duyệt báo cáo nghiên cứu Khả thi:                16/4/2007

Ngày ký hiệp định tín dụng ADB (Loan No 2269 - VIE): 7/12/2006, có hiệu lực: 8/6/2007

Ngày ký hiệp định vốn không hoàn lại TFF (Grant 060): 06/6/2007 (có hiệu lực).

Ngày kết thúc dự án theo quyết định đầu tư: 31/12/2014                           

5. Mục tiêu của dự án:

Giảm tỷ lệ hộ nghèo đói, thu hẹp khoảng cách về thu nhập của các hộ nghèo so với hộ gia đình trung bình ở những địa bàn phải sống dựa vào rừng của 6 tỉnh vùng dự án, trong đó đặc biệt quan tâm đến cộng đồng dân tộc thiểu số.

Tăng cường năng lực quản lý, sử dụng rừng và đất rừng trong vùng dự án, đặc biệt năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất lâm nghiệp cho cộng đồng và hộ gia đình.

Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học với sự tham gia của cộng đồng, các chủ thể nhà nước và tư nhân.

Phát triển trồng rừng sản xuất có năng xuất cao, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng và các hoạt động lâm sinh khác nhằm tăng khả năng cung cấp gỗ, lâm sản, tăng thu nhập của người dân, góp phần bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Giải quyết nhu cầu thiết yếu về kết cấu hạ tầng để phát triển kinh tế, xã hội vùng dự án  như đường giao thông, nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học, công trình thủy lợi nhỏ và nhà văn hóa cộng đồng.

Góp phần cải thiện sinh kế cho người dân sống dựa vào rừng ở 60 xã lựa chọn của 6 tỉnh vùng dự án.

6. Thời gian thực hiện dự án: Tháng 6/2007 - 31/12/2014

7. Nội dung thực hiện dự án: gồm 4 hợp phần:

Hợp phần 1: Phát triển và quản lý tài nguyên rừng bền vững

Hợp phần 2: Cải thiện sinh kế

Hợp phần 3: Xây dựng năng lực

Hợp phần 4: Quản lý dự án

8. Vốn đầu tư của dự án

Tổng mức đầu tư của dự án là 91,26 triệu USD, bao gồm:

Vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): 45,00 triệu USD, chiếm 49,31%.

Vốn không hoàn lại từ ADB: 0,25 triệu USD, chiếm 0,27%.

Vốn đồng tài trợ không hoàn lại từ Quỹ ủy thác Lâm nghiệp (TFF): 15,57 triệu USD, chiếm 17,06%.

Vốn đối ứng do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bố trí (GOV): 18,68 triệu USD, chiếm 20,47%.

Đóng góp của người hưởng lợi bằng công lao động và hiện vật (BEN): 11,76 triệu USD, chiếm 12,89%. Đối với những công trình xây lắp, người hưởng lợi đóng góp bằng công lao động duy tu, bảo dưỡng sau khi công trình đưa vào sử dụng.

Tổng mức đầu tư được phân bổ cho các hợp phần của dự án như sau:

                                                                                                                                    Đơn vị tính: Triệu USD

TT

Hợp phần

Tổng vốn

Nguồn vốn

ADB vốn vay

ADB không hoàn lại

Quỹ TFF

Đối ứng Chính phủ

Đóng góp của người hưởng lợi

1

Phát triển và quản lý tài nguyên rừng bền vững

48,02

29,36

0,25

2,37

5,60

10,44

2

Cải thiện sinh kế

13,28

9,64

 

1,20

1,12

1,32

3

Xây dựng năng lực

5,22

 

 

4,05

1,17

 

4

Quản lý dự án

22,82

4,08

 

7,95

10,79

 

5

Lãi trong thời gian thực hiện dự án

1,92

1,92

 

 

 

 

 

Tổng vốn

91,26

45,00

0,25

15,57

18,68

11,76

 

Tổng mức đầu tư được phân bổ cho các tỉnh dự án và Ban quản lý dự án Trung ương như sau:

Đơn vị tính: Triệu USD

TT

Đơn vị dự án

Tổng vốn

Nguồn vốn

ADB vốn vay

ADB không hoàn lại

Quỹ TFF

Đối ứng chính phủ

Đóng góp của người hưởng lợi

1

Đăk Lăk

11,64

6,56

 

0,88

2,48

1,72

2

Đăk Nông

10,72

6,50

 

0,66

2,16

1,40

3

Gia Lai

15,31

8,37

 

1,08

3,07

2,79

4

Kon Tum

14,59

8,03

 

1,11

2,80

2,65

5

Lâm Đồng

11,32

6,27

 

0,94

2,64

1,47

6

Phú Yên

11,36

6,53

 

0,70

2,40

1,73

7

Ban quản lý dự án Trung ương (Hà Nội)

14,40

0,82

0,25

10,20

3,13

0

8

Lãi trong thời gian thực hiện dự án

1,92

1,92

 

 

 

 

 

Tổng vốn

91,26

45,00

0,25

15,57

18,68

11,76

 

Các cơ sở pháp lý để thực thi dự án

Quyết định số 813/QĐ-TTg ngày 07/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.

Hiệp định vay số 2269-VIE (SF) ký ngày 07/12/2006 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển châu Á

Hiệp định vốn viện trợ không hoàn lại của Quĩ TFF ngày 6/6/2007

Quyết định số 1052/QĐ-BNN-LN ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng tây nguyên.

Quyết định số 3197/QĐ-BNN-HTQT ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật TA-4859-VIE

Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng tây nguyên.

Quyết định số 2884/QĐ-BNN-TC ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành qui định một số định mức chi tiêu Dự án FLITCH sử dụng nguồn vốn ODA vay nợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam.

Thông tư số 151/TT-BTC ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và giải ngân đối với Dự án FLITCH.

Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 30/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chính sách Hỗ trợ đầu tư và Hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án FLITCH.

Quyết định số 2955/QĐ-BNN-TC ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Một số định mức chi tiêu áp dụng cho các hoạt động sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Quĩ ủy thác ngành Lâm nghiệp (TFF).

Công văn số 1910/BNN-LN của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao cho Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chỉ đạo các tỉnh thuộc Dự án FLITCH xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng trên cơ sở Quyết định số 38/QĐ-BNN-LN.

Thư thông báo về các Hạng mục đầu tư và tỷ lệ giải ngân của ADB ngày 27/11/2007.

Công văn số 568/BTC-TCĐN ngày 15/1/2008 của Bộ Tài chính về Thông báo tỷ lệ tài trợ – Dự án FLITCH.

- Các văn bản liên quan khác: Biên bản ghi nhớ giữa Ban quản lý dự án với Ngân hàng Phát triển Châu Á; các văn bản của địa phương không trái với các văn kiện dự án