Dự án đang thực hiện


 Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia - Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống đồng bào Tây Nguyên (Flich) 

 Quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông giai đoạn 2011-2020

  •  Quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ giai đoạn 2011-2020