Phương thức thanh toán

Đợt

Tỷ lệ thu tiền

Thời hạn thanh toán

Số tiền (đồng)

Đợt 1

40%

Ngay khi ký hợp đồng

 

Đợt 2

30%

1,5 tháng sau khi ký hợp đồng

 

Đợt 3

30%

03 tháng sau khi ký hợp đồng

 

- Sau 12 tháng kể từ lúc khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng đã ký kết với Bên A thì Bên A cam kết mua lại sản phẩm với giá mà Bên B đã mua cộng với lãi suất Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương theo mức tiền gởi không kỳ hạn tại thời điểm thanh toán, lãi suất này được tính từ thời điểm Bên B thanh toán xong 100% giá trị hợp đồng. Điều khoản này không áp dụng cho các trường hợp có vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

- Sau 12 tháng kể từ lúc Bên B thanh toán 100% giá trị hợp đồng đã ký kết với Bên A thì Bên A cam kết chuyển đổi sản phẩm thuộc các dự án do Bên A làm chủ đầu tư cho Bên B nếu Bên B có nhu cầu, theo đơn giá tại thời điểm chuyển đổi.
Trang con (1): Hợp đồng dự án
Comments