KDC Suối Tiên

Không san lấp, các nền xây ranh riêng biệt, đường rải đá 5m. Bao xây dựng.
Suối Tiên


Comments