Đất nằm trong lộ giới có được bồi thường

TT - Năm 1980 tôi có mua đất thổ cư, có xác nhận của địa phương là đất thổ cư. Năm 2001 tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở, theo đó có một phần diện tích đất liền với tỉnh lộ 10 ghi là phần diện tích đất ở và nhà ở không được công nhận.

Nay Nhà nước thu hồi đất để mở rộng tỉnh lộ, phần đất không được công nhận nói trên bị tính là đất vườn, ao, nông nghiệp trồng cây lâu năm chứ không được tính là đất thổ cư. Huyện tính loại đất bồi thường cho tôi như vậy là đúng hay sai. Nếu sai tôi phải khiếu nại ở đâu và như thế nào?

(ĐÀO VĂN MẠNH)

- Trả lời:

Theo thư ông, tôi hiểu rằng dự án mở rộng tỉnh lộ tại khu vực nhà ông thuộc trường hợp được phê duyệt phương án đền bù từ ngày 1-10-2009 trở về sau. Theo đó việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong dự án này sẽ áp dụng theo nghị định 69/2009/NĐ-CP (NĐ 69) của Chính phủ và quyết định 35/2010/QĐ-UBND (QĐ 35) của UBND TP.HCM (theo khoản 3, 4 điều 39 NĐ 69, điều 2 QĐ 35).

Theo khoản 2 điều 5 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ban hành kèm QĐ 35, đối với phần diện tích đất trong lộ giới, thủy giới, hành lang bảo vệ đê điều, sông, rạch trước đây khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đã cắt lộ giới (không được công nhận) và người sử dụng đất vẫn đang sử dụng phần diện tích này thì có thể được bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi.

Trong trường hợp của ông, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đã ghi nhận phần đất này là đất ở, và ông cũng đã sử dụng phần đất này theo mục đích là đất ở (có xây nhà) từ năm 2001 đến nay. Do vậy khi Nhà nước thu hồi đất, phần đất này phải được bồi thường theo giá đất ở (điểm c khoản 7 điều 8 quy định ban hành kèm QĐ 35 và điểm a khoản 1 điều 45 nghị định 84/2007/NĐ-CP).

Như vậy, việc UBND huyện áp dụng theo giá đất nông nghiệp để bồi thường cho ông là không phù hợp với quy định của pháp luật. Ông có thể gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch UBND huyện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm thụ lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và thời hạn giải quyết là 30-45 ngày kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng ông không đồng ý hoặc quá thời hạn giải quyết mà không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, ông có quyền khởi kiện UBND huyện ra tòa án nhân dân huyện hoặc khiếu nại lần 2 đến UBND cấp thành phố. Thời hạn khởi kiện hay khiếu nại lần 2 là 45 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (điều 63 nghị định 84/2007/NĐ-CP, điều 31 Luật khiếu nại, tố cáo 1998 và khoản 1 điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005).

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG