Đóng tiền sử dụng đất vượt định mức

TTO - * Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 120m2 sang đất ở, nếu tôi đã đứng tên sở hữu một căn nhà thì khi chuyển mục đích miếng đất này, tôi có phải đóng tiền sử dụng đất vượt định mức theo giá thị trường không?

(tuong 60@...)

- Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Nếu giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

Đối với diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, đối với phần diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng mà vượt hạn mức sử dụng đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất chỉ được Ủy ban nhân dân điều chỉnh khi giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý quy định về hạn mức đất ở tại địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, vì hạn mức này có thể khác nhau cho từng khu vực. Nếu ở TP.HCM, bạn có thể tham khảo quyết định số 64/2001/QĐ-UBND ngày 30-7-2001 của UBND TP.HCM để biết được hạn mức đất ở quy định cho từng quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tiến sĩ luật ĐẶNG ANH QUÂN
(Đại học Luật TP.HCM)

Comments